โรงเรียนบ้านทับใต้
หมู่ที่13 ถนนวังยาว-หนองขอน บ้านทับใต้  ตำบลทับใต้  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เบอร์โทรศัพท์ 032828089
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

ว่าที่ร.ต.หญิงสุอรรัตน์ พรายแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายเทพรักษ์ ถาวรนันท์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2